Αρχική Υπηρεσίες Επιδοτούμενα Προγράμματα - Χρηματοδοτικά Εργαλεία Επιδοτήσεις Αναπτυξιακού Νόμου

Επιδοτήσεις Αναπτυξιακού Νόμου

Είδη ενισχύσεων που παρέχονται μέσω του Αναπτυξιακού Νόμου

A) Επιχορήγηση :

Δωρεάν παροχή χρηµατικού ποσού από το Δηµόσιο για την κάλυψη τµήµατος των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου που ορίζεται ως ποσοστό αυτών.

B) Επιδότηση χρηµατοδοτικής µίσθωσης :

Κάλυψη τµήµατος των καταβαλλόµενων δόσεων χρηµατοδοτικής µίσθωσης για την απόκτηση καινούργιου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού από το Δηµόσιο. Η επιδότηση της χρηµατοδοτικής µίσθωσης δεν µπορεί να υπερβαίνει τα 7 έτη.

Γ) Φορολογική απαλλαγή :

Φορολογική απαλλαγή που συνίσταται στην απαλλαγή από την καταβολή φόρου εισοδήµατος επί των πραγµατοποιούµενων προ φόρων κερδών, τα οποία προκύπτουν µε βάση τη φορολογική νοµοθεσία, από το σύνολο των δραστηριοτήτων της επιχείρησης. Το ποσό της φορολογικής απαλλαγής υπολογίζεται ως ποσοστό επί της αξίας των ενισχυόµενων δαπανών του επενδυτικού σχεδίου ή και της αξίας του καινούριου µηχανολογικού και λοιπού εξοπλισµού που αποκτάται µε χρηµατοδοτική µίσθωση και συνιστά ισόποσο αφορολόγητο αποθεµατικό.

 

Τα επενδυτικά σχέδια διακρίνονται σε δύο ομάδες:

Γενικά Επενδυτικά Σχέδια

► Γενικής Επιχειρηματικότητας: περιλαμβάνεται το σύνολο των επενδυτικών σχεδίων που μπορούν να υπαχθούν στις διατάξεις του νόμου και δεν εντάσσονται σε άλλη κατηγορία.

► Τεχνολογικής Ανάπτυξης: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια τεχνολογικού εκσυγχρονισμού των επιχειρήσεων με την χρησιμοποίηση τεχνολογικών και οργανωτικών καινοτομιών.

► Περιφερειακής Συνοχής: περιλαμβάνονται επενδυτικά σχέδια σε παραγωγικές δραστηριότητες που αξιοποιούν τοπικά ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, αντιμετωπίζουν τοπικές ανάγκες και περιφερειακά προβλήματα με περιβαλλοντικά βιώσιμες τεχνολογικές εφαρμογές, εισάγουν τεχνολογίες εξοικονόμησης ενέργειας και αξιοποίησης υδάτινων πόρων και συμβάλλουν στη φιλική προς το περιβάλλον ανασυγκρότηση, ανάπλαση και ανάπτυξη περιοχών οικονομικής δραστηριότητας.


Ειδικά Επενδυτικά Σχέδια

► Επιχειρηματικότητας των Νέων: στην κατηγορία αυτή ανήκουν επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται για την ίδρυση και τη λειτουργία μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων, στο εταιρικό κεφάλαιο των οποίων συμμετέχουν με ποσοστό άνω του 50% φυσικά πρόσωπα που δεν έχουν υπερβεί το τεσσαρακοστό έτος της ηλικίας τους και ασκούν αποκλειστικά την διαχείριση της εταιρίας.

► Μεγάλα Επενδυτικά Σχέδια: αφορά επενδυτικά σχέδια ύψους τουλάχιστον πενήντα εκατομμυρίων (50.000.000) ευρώ, υπολογιζόμενα με συναλλαγματικές ισοτιμίες που ισχύουν κατά το χρόνο χορήγησης της ενίσχυσης.

► Ολοκληρωμένα Πολυετή Επιχειρηματικά Σχέδια: επενδυτικά σχέδια υλοποίησης ολοκληρωμένων πολυετών (2-5 ετών) επιχειρηματικών σχεδίων επιχειρήσεων, για τις οποίες έχει παρέλθει τουλάχιστον πενταετία από τη σύσταση τους, ελάχιστου συνολικού κόστους 2.000.000 ευρώ, που περιλαμβάνουν τον τεχνολογικό, διοικητικό, οργανωτικό και επιχειρησιακό εκσυγχρονισμό και ανάπτυξη, καθώς και τις αναγκαίες ενέργειες κατάρτισης των εργαζομένων.

► Συνέργειας και Δικτύωσης: επενδυτικά σχέδια που υποβάλλονται από σχήματα συνέργειας και δικτύωσης δέκα τουλάχιστον επιχειρήσεων, υπό μορφή Κοινοπραξίας και αποσκοπούν στην υλοποίηση προγραμμάτων, τα οποία είτε αξιοποιούν ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα των επιχειρήσεων, είτε αξιοποιούν υποδομές που δημιουργούνται με εθνική και κοινοτική χρηματοδότηση, είτε συντελούν στην προσαρμογή στο σύγχρονο οικονομικό και τεχνολογικό περιβάλλον συγκεκριμένων και γεωγραφικά προσδιορισμένων παραγωγικών δραστηριοτήτων και υπηρεσιών.

 

Ενισχυόμενα επενδυτικά σχέδια (ενδεικτικά):


ΤΟΥΡΙΣΜΟΣ:

Eπέκταση και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που έχουν διακόψει τη λειτουργία τους και ανήκουν ή θα αναβαθμιστούν σε ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 3*

Eιδικές μορφές τουρισμού (Συνεδριακά κέντρα, Κέντρα θαλασσοθεραπείας, Θεματικά πάρκα, Τουριστικοί Λιμένες Σκαφών Αναψυχής, Γήπεδα Γκολφ, Εγκαταστάσεις Τουρισμού Υγείας, εγκαταστάσεις Αξιοποίησης Ιαματικών Πηγών, Χιονοδρομικά κέντρα, Κέντρα Προπονητικού - Αθλητικού Τουρισμού, Αυτοκινητοδρόμια) στ) επενδύσεις που αφορούν οργανωμένους χώρους υποδοχής τουριστικών δραστηριοτήτων και σύνθετα τουριστικά καταλύματα

Mετατροπή παραδοσιακών ή διατηρητέων κτισμάτων σε ξενοδοχειακές μονάδες και εκσυγχρονισμός ξενοδοχειακών μονάδων που λειτουργούν στα προαναφερόμενα κτίσματα και ανήκουν ή αναβαθμίζονται σε κατηγορία τουλάχιστον 2*

Eκσυγχρονισμός camping κατηγορίας Γ' τάξης και άνω καθώς και δυνατότητα μετατροπής, επέκτασης και εκσυγχρονισμού αυτών σε ολοκληρωμένης μορφής ξενοδοχειακές μονάδες τουλάχιστον 3*

Eκσυγχρονισμός και επεκτάσεις ενοικιαζόμενων δωματίων και διαμερισμάτων, όταν κατατίθενται επενδυτικά σχέδια με τη μορφή δικτύων συνεργασίας επιχειρήσεων αυτής της κατηγορίας

 

ΜΕΤΑΠΟΙΗΣΗ:

Βιοµηχανία Τροφίµων & Ποτών

Κατασκευή ειδών ένδυσης

Παραγωγή φαρµακευτικών προϊόντων

Κατασκευή ηλεκτρονικών υπολογιστών & προϊόντων υψηλής τεχνολογίας

Παραγωγή πλαστικών

Ανακύκλωση, ανάκτηση υλικών κ.α.

 

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ:

Logistics

Τηλεπικοινωνίες

Εκθεσιακά κέντρα

Υπηρεσίες µεταφορών

 

ΑΠΕ (Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας):

Αιολικά Πάρκα

Υδροηλεκτρικά Πάρκα

Παραγωγή ηλεκτρισµού από γεωθερµία, βιοµάζα, βιοαέριο

Συµπαραγωγή ηλεκτρισµού και θερµότητας

 

ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΤΑΣΕΩΝ

Το πρόγραμμα βρίσκεται υπό αναθεώρηση και αναμένεται να ξεκινήσει άμεσα.